Select Your Favourite
Category And Start Learning.

All Students

Students

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ผลการเรียน เริ่มเรียนวันที่ วันที่เรียนสำเร็จ คะแนนรวม คำ/นาที ทดสอบหลังเรียน สถานะการเรียน เกียรติบัตร
PIM00001 นางเสาวลักษณ์ ถูกเหมาะ แหม่ม คลิกที่นี่ 1 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 23.87 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00002 นางสาวเพลินพิศ อ้นแก้ว แพรว คลิกที่นี่ 2 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 2.22 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00003 นางสาวกูสุไรนีย์ สาอิ นี คลิกที่นี่ 1 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 5.19 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00004 นางสาวเกศกนก แสนศิริวัฒนกุล แจง คลิกที่นี่ 5 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 17.23 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00005 นางสาวปัทมา สุขสวัสดิ์ นิว คลิกที่นี่ 2 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 11.31 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00006 นายผดุง เจษฎารมย์ เบียร์ คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00007 นางสาวณัฐณิชา แปงปุ๋ย อาย คลิกที่นี่ 24 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 13.53 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00008 นายสิริเชษฐ์ นนธิจันทร์ เก่ง คลิกที่นี่ 19 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 35.40 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00009 นางสาวปรินดา เดือนจะโป๊ะ ใหม่ คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00010 นายสุภชัย เฉยเอี่ยม จิ๋ว คลิกที่นี่ 15 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 0 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00011 นางสาวพรวิมล อินทร์แย้ม เนย คลิกที่นี่ 24 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 13.39 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00012 นายกันตภณ สุภาพ กันต์ คลิกที่นี่ 16 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 24.70 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00013 นายพลสินธุ์ วงษ์วิลา เอก คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00014 นางสาวนริศา สุระวิญญู จอย คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00015 นางสาวนวลสมร เตชะกำพุช นิ่ม คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00016 นางสาวศิริวิมล รักษาภักดี ข้าวโพด คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0.00 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00017 นางสาวปนัดดา ทองลา แบมบิ คลิกที่นี่ 30 กรกฎาคม 2564 29 สิงหาคม 2564 35.00 35.00 เรียนจบแล้ว Download
PIM00018 นายสมิทธิ บดีรัฐ art คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00019 นางเจนจิรา บุญสอน เจน คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00020 นายสาคร วงค์ศรี ต้อม คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00021 นายธนภัทร จันนุบิน เกม คลิกที่นี่ 29 กรกฎาคม 2564 กำลังเรียน 46 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00022 นางสาวสายหทัย ดีประเสริฐ แยม คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00023 นางสาวณัฏฐ์นรี ชูชัย แนน คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00024 นางสาวปัทมาภรณ์ ปานเถื่อน ปัท คลิกที่นี่ 5 สิงหาคม 2564 กำลังเรียน 16.29 รอทดสอบ กำลังเรียน Download
PIM00025 นายธนทัพย์ รักขิโต ทรัพย์ คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00026 นายโอภาศ ใยลีอ่าง โอ คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00027 นายนิพัฒน์ รัตนไชย อ้น คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00028 นายมนต์ชัย สงจันทร์ มนต์ชัย คลิกที่นี่ รอเรียน รอเรียน 0 รอทดสอบ รอเรียน Download
PIM00029 นายสหรัฐ ตอบสันเทียะ ต้น คลิกที่นี่ 3 กันยายน 2564 กำลังเรียน 33.70 รอทดสอบ กำลังเรียน Download