Select Your Favourite
Category And Start Learning.

All Students

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไฟล์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากหน้าเว็บแนบด้านล่างนี้ หากมีปัญหาในการดาวน์โหลดติดต่อเข้ามาได้ที่  Kru Wid

Students

รหัสผู้เรียน ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ผลการเรียน
PIM00001 นางเสาวลักษณ์ ถูกเหมาะ แหม่ม คลิกที่นี่
PIM00002 นางสาวเพลินพิศ อ้นแก้ว แพรว คลิกที่นี่
PIM00003 นางสาวกูสุไรนีย์ สาอิ นี คลิกที่นี่
PIM00004 นางสาวเกศกนก แสนศิริวัฒนกุล แจง คลิกที่นี่
PIM00005 นางสาวปัทมา สุขสวัสดิ์ นิว คลิกที่นี่
PIM00006 นายผดุง เจษฎารมย์ เบียร์ คลิกที่นี่
PIM00007 นางสาวณัฐณิชา แปงปุ๋ย อาย คลิกที่นี่
PIM00008 นายสิริเชษฐ์ นนธิจันทร์ เก่ง คลิกที่นี่
PIM00009 นางสาวปรินดา เดือนจะโป๊ะ ใหม่ คลิกที่นี่
PIM00010 นายสุภชัย เฉยเอี่ยม จิ๋ว คลิกที่นี่
PIM00011 นางสาวพรวิมล อินทร์แย้ม เนย คลิกที่นี่
PIM00012 นายกันตภณ สุภาพ กันต์ คลิกที่นี่
PIM00013 นายพลสินธุ์ วงษ์วิลา เอก คลิกที่นี่
PIM00014 นางสาวนริศา สุระวิญญู จอย คลิกที่นี่
PIM00015 นางสาวนวลสมร เตชะกำพุช นิ่ม คลิกที่นี่
PIM00016 นางสาวศิริวิมล รักษาภักดี ข้าวโพด คลิกที่นี่
PIM00017 นางสาวปนัดดา ทองลา แบมบิ คลิกที่นี่
PIM00018 นายสมิทธิ บดีรัฐ art คลิกที่นี่
PIM00019 นางเจนจิรา บุญสอน เจน คลิกที่นี่
PIM00020 นายสาคร วงค์ศรี ต้อม คลิกที่นี่
PIM00021 นายธนภัทร จันนุบิน เกม คลิกที่นี่
PIM00022 นางสาวสายหทัย ดีประเสริฐ แยม คลิกที่นี่
PIM00023 นางสาวณัฏฐ์นรี ชูชัย แนน คลิกที่นี่
PIM00024 นางสาวปัทมาภรณ์ ปานเถื่อน ปัท คลิกที่นี่
PIM00025 นายธนทัพย์ รักขิโต ทรัพย์ คลิกที่นี่
PIM00026 นายโอภาศ ใยลีอ่าง โอ คลิกที่นี่
PIM00027 นายนิพัฒน์ รัตนไชย อ้น คลิกที่นี่
PIM00028 นายมนต์ชัย สงจันทร์ มนต์ชัย คลิกที่นี่
PIM00029 นายสหรัฐ ตอบสันเทียะ ต้น คลิกที่นี่
PIM00030 นายเพิ่มเกียรติ แดนขนาน รอง คลิกที่นี่
PIM00031 นางสาวปองขวัญ มูลประจันบาตร ปังปอนด์ คลิกที่นี่
PIM00032 ว่าที่ ร.ต.ภาคภูมิ ศรีบุรี ภูมิ คลิกที่นี่
PIM00033 นางสาวฮายาตี สาหะ กะตี คลิกที่นี่
PIM00034 ชัชชญา ชัชชญา คลิกที่นี่
PIM00035 นางสาวสุพรรษา เจริญอาจ ฟ้า คลิกที่นี่
PIM00036 นางสาว ศศิกาณฑ์ ดวงดี ยะ คลิกที่นี่
PIM00037 นายตระกูลชัย เอ้กันหา เอ้ คลิกที่นี่
PIM00038 นายกีรติ จันทร์ชม ใหญ่ คลิกที่นี่
PIM00039 กรรณฤทัย ใจสำคัญ นุ้ย คลิกที่นี่
PIM00040 นางสาวมาศสุภา ทองนาค อุ้ม คลิกที่นี่
PIM00041 นางสาวศศิประภา คงสมรส บาส คลิกที่นี่
PIM00042 นายพัดธราวุธ วรรณะ เลี้ยบ คลิกที่นี่
PIM00043 นางสาวนภาพร เค้ามิม คลิกที่นี่
PIM00044 นางสาววราลี วงศ์วินัย ดัช คลิกที่นี่
PIM00045 นางสาวสินีนาฏ ใจแจ้ง ปุ้ย คลิกที่นี่
PIM00046 นางสาวพิชญา อุดม อู๋อี๋ คลิกที่นี่
PIM00047 นายอานวา อภิบาลเเบ วา คลิกที่นี่
PIM00048 นางสาว ณิชชาภัทร จันหงษา มิ้น คลิกที่นี่
PIM00049 นาย อภิวัฒน์ เข็มพรหมมา ต้น คลิกที่นี่
PIM00050 นายอุษา ดวงชัย ต้อย คลิกที่นี่
PIM00051 นายสุขสวัสดิ์ พุชชาคำ ออย คลิกที่นี่
PIM00052 นางสาวเพ็ญแข ศิริรักษ์ เพ็ญ คลิกที่นี่