Select Your Favourite
Category And Start Learning.

PIM00003

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไฟล์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากหน้าเว็บแนบด้านล่างนี้ หากมีปัญหาในการดาวน์โหลดติดต่อเข้ามาได้ที่  Kru Wid

นางสาวกูสุไรนีย์ สาอิ ชื่อเล่น นี

Completed Typing Course
ความสมบูรณ์การเรียน คอร์สพิมพ์สัมผัส ไม่เก่งคอมก็ฝึกได้ 30%

คำ/นาที

ร้อยละความถูกต้อง

รวมระยะเวลาฝึก

5.19

89.54 %

1030 นาที

   • กราฟแสดงพัฒนาการฝึกคำแต่ละแบบฝึกหัด/วัน (คำต่อนาที)

   • กราฟแสดงเวลาการฝึกแต่ละวัน (นาที)

   • ผลการฝึกก่อนเรียน-หลังเรียน

   • กราฟแสดงความถูกต้องของการฝึกแต่ละวัน (ร้อยละ)