Select Your Favourite
Category And Start Learning.

PIM00007

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไฟล์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากหน้าเว็บแนบด้านล่างนี้ หากมีปัญหาในการดาวน์โหลดติดต่อเข้ามาได้ที่  Kru Wid

นางสาวณัฐณิชา แปงปุ๋ย ชื่อเล่น อาย

Completed Typing Course
ความสมบูรณ์การเรียน คอร์สพิมพ์สัมผัส ไม่เก่งคอมก็ฝึกได้ 10%

คำ/นาที

ร้อยละความถูกต้อง

รวมระยะเวลาฝึก

13.53

94.19 %

240 นาที

    • กราฟแสดงพัฒนาการฝึกคำแต่ละแบบฝึกหัด/วัน (คำต่อนาที)

    • กราฟแสดงเวลาการฝึกแต่ละวัน (นาที)

    • ผลการฝึกก่อนเรียน-หลังเรียน

    • กราฟแสดงความถูกต้องของการฝึกแต่ละวัน (ร้อยละ)