Select Your Favourite
Category And Start Learning.

PIM00012

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไฟล์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากหน้าเว็บแนบด้านล่างนี้ หากมีปัญหาในการดาวน์โหลดติดต่อเข้ามาได้ที่  Kru Wid

นายกันตภณ สุภาพ ชื่อเล่น กันต์

Completed Typing Course
ความสมบูรณ์การเรียน คอร์สพิมพ์สัมผัส ไม่เก่งคอมก็ฝึกได้ 16.67%

คำ/นาที

ร้อยละความถูกต้อง

รวมระยะเวลาฝึก

24.70

96.07 %

210 นาที

    • กราฟแสดงพัฒนาการฝึกคำแต่ละแบบฝึกหัด/วัน (คำต่อนาที)

    • กราฟแสดงเวลาการฝึกแต่ละวัน (นาที)

    • ผลการฝึกก่อนเรียน-หลังเรียน

    • กราฟแสดงความถูกต้องของการฝึกแต่ละวัน (ร้อยละ)