Select Your Favourite
Category And Start Learning.

PIM00056

นายกฤตานน สันทะบุตร ชื่อเล่น นน

Completed Typing Course
ความสมบูรณ์การเรียน คอร์สพิมพ์สัมผัส ไม่เก่งคอมก็ฝึกได้ 100%

คำ/นาที

ร้อยละความถูกต้อง

รวมระยะเวลาฝึก

34.38

96.87%

1950 นาที

  • กราฟแสดงพัฒนาการฝึกคำแต่ละแบบฝึกหัด/วัน (คำต่อนาที)

  • กราฟแสดงเวลาการฝึกแต่ละวัน (นาที)

  • ผลการฝึกก่อนเรียน-หลังเรียน

  • กราฟแสดงความถูกต้องของการฝึกแต่ละวัน (ร้อยละ)