Select Your Favourite
Category And Start Learning.

PIM00061

นายศุภชัย จันทร์เจริญ ชื่อเล่น เอ

Completed Typing Course
ความสมบูรณ์การเรียน คอร์สพิมพ์สัมผัส ไม่เก่งคอมก็ฝึกได้ 33.33%

คำ/นาที

ร้อยละความถูกต้อง

รวมระยะเวลาฝึก

21.79

97.35 %

1770 นาที

  • กราฟแสดงพัฒนาการฝึกคำแต่ละแบบฝึกหัด/วัน (คำต่อนาที)

  • กราฟแสดงเวลาการฝึกแต่ละวัน (นาที)

  • ผลการฝึกก่อนเรียน-หลังเรียน

  • กราฟแสดงความถูกต้องของการฝึกแต่ละวัน (ร้อยละ)