Select Your Favourite
Category And Start Learning.

PIM00073

นางสาวเสาวณีย์ จันทะพงษ์ ชื่อเล่น เอ้

Completed Typing Course
ความสมบูรณ์การเรียน คอร์สพิมพ์สัมผัส ไม่เก่งคอมก็ฝึกได้ 40%

คำ/นาที

ร้อยละความถูกต้อง

รวมระยะเวลาฝึก

22.99

97.89 %

825 นาที

  • กราฟแสดงพัฒนาการฝึกคำแต่ละแบบฝึกหัด/วัน (คำต่อนาที)

  • กราฟแสดงเวลาการฝึกแต่ละวัน (นาที)

  • ผลการฝึกก่อนเรียน-หลังเรียน

  • กราฟแสดงความถูกต้องของการฝึกแต่ละวัน (ร้อยละ)