E-book Applications สำหรับใช้ในการจัดการศึกษา

หมายเหตุ E-book เล่มนี้เป็นฉบับที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมหากมีจุดใดผิดพลาดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้                                                                                                                                                            เล่มนี้เป็นเล่มที่ได้รับเกียรติให้เป็นคณะจัดทำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ปีการศึกษา 2563 

จะอัพเดท E-book เรื่องใหม่ๆ ให้เรื่อยๆ นะคะ โปรดติดตาม….